top of page

About Text-And-Talk

Text-And-Talk Phaholyothin School ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2533 โดยอาจารย์ James Aaron Parmelee ชาวอเมริกัน ซึ่งได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยกว่า 30 ปี และรักประเทศไทยเหมือนเป็นบ้านเกิดตนเอง มีความฝันอยากพัฒนาคนไทยให้พูดภาษาอังกฤษได้คล่องและมั่นใจ จึงได้ไปสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จนมีความชํานาญและเข้าใจปัญหาในการเรียนรู้ภาษาของคนไทย และจากประสบการณ์นี้เองทําให้อาจารย์ James คิดค้นวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แตกฉานและเปิดโรงเรียนสอนภาษาร่วมกับภรรยา อาจารย์สุรีภรณ์ พาร์เมลี ซึ่งตลอดชีวิตได้ทุ่มเทพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องกว่า 28 ปี ในปัจจุบันบริหารงานโดยอาจารย์เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี บุตรสาว ซึ่งเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ อาจารย์เจน่าห์มีความเข้าใจปัญหาในการเรียนรู้ภาษาของคนไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเติบโตและเข้าเรียนทั้งสถานศึกษาในไทยและต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์และเหตุผลนี้เองทําให้อาจารย์เจน่าห์ต้องการที่จะสานต่อความฝันของอาจารย์ James และ อาจารย์สุรีภรณ์ โดยมุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

A.James.jpg

Our Team

pic_our_school_owners_02.png
สุรีภรณ์ พาร์เมลี
(ครูสุ)

ผู้รับใบอนุญาต

เจน-0.jpg
เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี
(ทีเชอะเจน่าห์)

ผู้บริหาร/วิทยากร

ยุพิน.jpg
ยุพิน ฤทธิ์แดง
(ครูคีม)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

วิลาวัลย์.jpeg
วิลาวัลย์ ฤทธิ์แดง
(ครูแหม่ม)

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/การเงิน

Our Team
Bar Chart

ที่ปรึกษาด้านภาษาและพัฒนาหลักสูตร

Hedda.jpg
Hedda Valdehueza
(ทีเชอะแฮดด้า)

ที่ปรึกษาด้านอบรมภาษาและประสานงาน

ภาศินี.jpg
ภาศินี เยาวนาค
(ครูมิว)

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

Countryside Bike Ride

ผู้ประสานงาน

ปรัชญาของโรงเรียน

      เก่งภาษา อาชีพดี มีความสุข

วิสัยทัศน์ (VISION)
       เป็นโรงเรียนภาษาที่มุ่งเน้นพัฒนาทั้งผู้เรียนและผู้สอน ได้รับความรู้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ สามารถประกอบอาชีพที่ดีที่สุด และสามารถแข่งขันได้ด้วยคุณภาพที่ทรงคุณค่า สามารถสร้างครอบครัวได้ด้วยความมั่นคง ช่วยดำรงประเทศชาติสืบไป


พันธกิจ (MISSION) – ภาระหน้าที่

 • มุ่งพัฒนาบุคลากรผู้สอนและผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีระเบียบวินัย มีจริยธรรม ขยัน อดทนในวิชาที่เรียน กตัญญู มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • มุ่งพัฒนาผู้สอนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

 • พัฒนาหลักสูตร อุปกรณ์ และสื่อการสอนที่ทันสมัย ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามประโยชน์ที่ต้องการ

 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนได้มีการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ ทักษะ และมีศักยภาพในการทำงาน

 • จัดการสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะอนามัย ให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน ได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข

ปรัชญาของโรงเรียน

อาจารย์ผู้สอนของเรา

       อาจารย์มาจากหลายประเทศ ทุกท่านจะต้องผ่านการคัดเลือกโดยทีมงานอย่างละเอียด โดยคัดจากคุณวุฒิ ประสบการณ์  สําเนียง บุคลิกภาพและที่สำคัญได้ใบรับรองมาตรฐานการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสอนภาษาจำนวน 120 ชั่วโมงของ TEFL หรือ Teaching English as a Foreign Language  https://www.teflteachthai.com  หรือ TESOL, TESL, CELTA, DELTA ฯลฯ

อาจารย์ที่สอนทุกท่านได้ผ่านขั้นตอนในการคัดเลือกคุณสมบัติ ดังนี้

 • สำเนียงอยู่ในระดับดีถึงดีมาก

 • ผ่านการอบรมหลักสูตรเทคนิคการสอน 120 ชั่วโมง

 • มีวุฒิปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำ

 • มีประสบการณ์ในการสอน

 • เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

 • ทราบถึงจรรยาบรรณวิชาชีพครู

​ครูของเราสัญชาติอะไรบ้าง?
       ครูมีหลายสัญชาติ ตั้งแต่เจ้าของภาษา (Native Speaker) เช่น อังกฤษ อเมริกัน แคนาดา ออสเตรเลีย ไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ และที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาโดยตรง (Non-Native Speaker) แต่มีสำเนียงดี ฟังชัด อาจเคยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศ Native มาก่อน มีประสบการณ์ในการสอน เช่น แอฟริกาใต้ อินเดีย ฟิลิปปินส์ และครูไทยสำเนียงดี มากประสบการณ์ด้วยเช่นกัน

จะเลือกครูสอนสัญชาติใดดี? 
ข้อดีของการเรียนกับครูเจ้าของภาษา หรือ Native Speaker
       ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เข้าอบรม อีกส่วนต้องดูความเหมาะสมของระดับความรู้ภาษาอังกฤษและเนื้อหาของแต่ละหลักสูตร การเรียนกับครูฝรั่ง เหมาะกับผู้เข้าอบรมที่พอมีพื้นฐานและพอสื่อสารกับชาวต่างชาติได้เบื้องต้น ประโยชน์ที่ได้จากการเข้าอบรมกับครูเจ้าของภาษา Native Speaker นั้นมีอยู่มาก นอกจากความมั่นใจในการพูดคุยกับชาวต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้น ทักษะภาษาก็ยังพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการฟัง การพูด และคำศัพท์ใหม่ๆ เนื่องจากการเรียนการสอนอยู่ในสถานการณ์ที่บังคับ ผู้เรียนจึงต้องออกแรงในการทำความเข้าใจและพยายามสื่อสารมากขึ้น 


สร้างทัศนคติที่ดีกับครูที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา หรือ Non-Native Speakers
       “ไม่เอาครูฟิลิปปินส์!” คือสิ่งที่เราได้ยินเป็นประจำ …
       ภาษาอังกฤษเป็นภาษา International Language ที่ผู้คนในประเทศต่างๆทั่วโลกเลือกใช้เป็นภาษากลางในการสื่อสารกันให้เข้าใจ หากเราลองฟังและพูดคุยกับชาวต่างชาติจากประเทศต่างๆเราจะเห็นได้ชัดว่า แตกต่างกันมาก ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียง คำศัพท์ และสำนวนต่างๆ ดังนั้นในชีวิตเราจะต้องเจอกับผู้คนที่หลากหลาย ไม่ใช่แต่เจ้าของภาษาเท่านั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจและฝึกฟังสำเนียงที่หลากหลาย ทั้งนี้ Non-Native ทั้งหลายที่จะมาสอนภาษาให้กับเราก็จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารที่ชัดเจน ฟังง่าย จะต้องมีคุณวุฒิ มีประสบการณ์การสอน และเข้าใจถึงปัญหาของคนไทยในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
“ทาง Text-And-Talk อยากให้แนวคิดใหม่ๆกับคนไทยว่า คนไทยควรหันมาโฟกัสในการสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ พูดได้ สื่อสารได้ถูกต้อง ถูกความหมาย และที่สำคัญ คงเอกลักษณ์ของสำเนียงสวยๆ แบบไทยๆ เพราะนี่คือสิ่งที่ชาวต่างชาติชื่นชมเรา”

ทำไมต้องเรียนบางหลักสูตรกับครูไทย?
       ผู้เรียนควรเลือกเรียนกับครูคนไทย หรือครูที่สื่อสารภาษาไทยได้มาก หากผู้เรียนต้องการสื่อสารความหมายและความเข้าใจกับครูผู้สอน เช่นผู้เรียนต้องการปูพื้นฐานการเรียนภาษา ตั้งแต่แรกเริ่ม และโดยเฉพาะหลักสูตรที่ซับซ้อนและต้องการ คำอธิบายในเชิงลึก เช่น หลักสูตรไวยกรณ์ ที่มีกฎกติกามากมาย หลักสูตรติวสอบแบบเข้มข้น เช่นการสอบเข้า การสอบ TOEIC, TOFEL, IELTS ฯลฯ และหลักสูตรอื่นๆที่เป็นวิชาการ

สร้างทัศนคติที่ดี
bottom of page