top of page

Translation & Master of Ceremonies (MC) 

Checking Text on a Document
Translation
(แปลเอกสาร)

แปลเอกสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งจดหมาย เอกสารราชการ สัญญา และอื่นๆ โดยนักแปลมืออาชีพ พร้อมตราประทับรับรองงานแปล

พิธีกร.jpg
Ceremonies Services
(พิธีกร 2 ภาษา (Thai/English)

รับงานพิธีกร 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ ให้กับงานต่างๆ โดย อาจารย์ เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี

ผลงานที่ผ่านมา

  • งานประจำปีของ Cotto และ Reckitt Benckiser

  • สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย กระทรวงศึกษา

  • งานแข่งขัน กระทรวงศึกษา

  • งานโปรโมท ASEAN ให้กับโรงเรียนต่างๆ

  • งานแต่งงาน

  • อื่นๆ​

Anchor 1
bottom of page