top of page
 Program B Workshop Trainings

หลักสูตรที่ทางโรงเรียนจัดออกแบบพิเศษ เพื่อความเข้มข้น ตรงจุด และกิจกรรมแน่น เรียนแล้วนำไปใช้ได้ทันที

เรียนวันละ 3 – 6 ชั่วโมง ระยะเวลา 5 – 10 วัน

*แต่ละโปรแกรมมีกิจกรรมพิเศษแนว Workshop ท้าทายให้ผู้เรียนได้คิดได้แสดง สร้างความสนุก เรียกเสียงหัวเราะ และสร้างประสบการณ์ในการใช้ภาษาที่ดีเยี่ยม

หลักสูตรภาษาทั่วไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 General English Courses

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนใน ระดับแรกเริ่ม-ระดับอนต้น  เนื่องจากผู้เรียนศึกษาภาษาอังกฤษมาน้อยหรือมีโอกาสน้อยในการใช้ภาษา ทำให้นึกคำศัพท์ไม่ออก ฟังไม่ค่อยเข้าใจ สนทนายังไม่คล่อง โดยเฉพาะในรูปแบบของประโยค ดังนั้นการเรียนหลักสูตรภาษาทั่วไป จึงเหมาะกับผู้เรียนในระดับนี้ หลักสูตรนี้สามารถช่วยรื้อฟื้น ทบทวนความรู้เดิม เสริม สร้างความมั่นใจ และกระตุ้นความต้องการในการเรียนรู้เพิ่มให้แก่ผู้เรียน ทำให้สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ในระดับเบื้องต้น และคุณจะไม่กลัวการพูดภาษาอังกฤษอีกต่อไป

สนทนาเบื้องต้นคอร์ส 1-3

30-Hour Beginner General English Conversation 101-103

ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนระดับเบื้องต้น ได้เตรียมความพร้อมในการใช้ภาษาสื่อสารเบื้องต้นกับชาวต่างชาติ ด้วยภาษาและบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หลักสูตรแบ่งเป็น 3 คอร์ส เพื่อครอบคลุมในทุกๆ หัวข้อทุกๆ สถานการณ์ เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การกล่าวทักทาย แนะนำตนเอง การตั้งคำถามในรูปแบบต่างๆ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติในกรณีที่ฟังไม่ทัน ฟังไม่เข้าใจ นึกคำศัพท์ไม่ออก ต้องการคำอธิบายเพิ่ม การบอกเวลา กิจกรรมที่ทำในเวลาว่าง อาหารและเครื่องดื่ม การบอกทาง รวมถึงการฝึกตัวอย่างบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ การใช้รูปแบบประโยคแบบ Present Simple, Past Simple, Present Continuous และ  Future ฯลฯ

สนทนาตอนต้นคอร์ส 1-3

30-Hour Elementary General English Conversation 101-103

ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนระดับตอนต้น ได้เตรียมเริ่มใช้ภาษาในการสื่อสารเบื้องต้นกับชาวต่างชาติ ด้วยภาษาและบทสนทนาที่ใช้ในชีวิต ประจำวัน  หลักสูตรแบ่งเป็น 3 คอร์สเพื่อครอบคลุมในทุกๆหัวข้อ ทุกๆสถานการณ์ เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การกล่าวทักทาย แนะนำตนเอง การตั้งคำถามในรูปแบบต่างๆ การบอกเวลา วันที่ การนัดหมาย กิจวัตรประจำวัน หน้าที่ในแต่ละวัน กิจกรรมที่ทำในเวลาว่าง สถานที่และตำแหน่งที่ตั้ง การบอกทาง การสั่งอาหาร การรับโทรศัพท์ รวมถึงการฝึกตัวอย่างบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ฯลฯ

   ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทาง

30-Hour Travel English Course 101

ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนทุกระดับได้เรียนรู้คำศัพท์ ประโยค และรูปแบบสนทนาในสถานการณ์ต่างๆในการเดินทาง  หลักสูตรครอบคลุมในทุกๆหัวข้อ ทุกๆ สถานการณ์ ตั้งแต่การเรียก taxi ไปสนามบิน การติดต่อสื่อสารในสนามบิน การใช้ภาษาบนเครื่องบิน การกรอกฟอร์มและการตอบคำถามที่ตรวจคนเข้าเมือง การจองและการเข้าพักโรงแรม การถามทาง การซื้อของ การสั่งอาหาร ฯลฯ

หลักสูตรเชิงธุรกิจ

Business English Courses

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับกลางตอนต้น-ระดับสูง เนื่องจากผู้เรียนมีพื้นฐานด้านภาษา  มีคลังคำศัพท์ภาษาทั่วไป และสามารถสื่อสารได้ในระดับหนึ่ง จึงสามารถเรียนต่อในระดับภาษาที่ซับซ้อนได้มากขึ้น ซึ่งเป็นคำศัพท์และภาษาในเชิงธุรกิจที่เป็นทางการมากขึ้น สามารถติดต่อสื่อสารในเรื่องงานกับลูกค้าหรือเจ้านายและเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการสนทนาทางโทรศัพท์ การเขียน-ตอบอีเมล การนำเสนองาน การประชุม ฯลฯ มั่นใจว่าสื่อสารถูกต้องและสุภาพ

ภาษาที่ใช้ในที่ทำงาน

30-Hour English at Work Course 101

พื้นฐานก่อนเรียนคอร์ส Business Conversation Course

ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียน ใช้สื่อสารกับผู้ร่วมงาน หัวหน้างาน และสื่อสารเบื้องต้นกับลูกค้าชาวต่างชาติ เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การกล่าวทักทาย ต้อนรับ การประสานงาน คำถาม-ตอบที่ใช้เป็นประจำในการทำงาน รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรเช่น ประวัติความเป็นมาของแผนกต่างๆ การบอกทาง การบรรยายสถานที่จอดรถ ฯลฯ

Anchor 1

ภาษาที่ใช้ในที่ทำงาน

30-Hour English at Work Course 102

พื้นฐานก่อนเรียนคอร์ส Business Conversation Course

คอร์สที่ 2 ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนใช้สื่อสารกับผู้ร่วมงาน หัวหน้างาน และสื่อสารเบื้องต้นกับลูกค้าชาวต่างชาติ เนื้อหาเพิ่มเติมจากเดิม โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์และรูปแบบประโยคที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆในที่ทำงาน เช่น การกล่าวถึงปัญหา ความรู้สึก การขอความช่วยเหลือ การเลื่อนนัด การทำงานเป็นทีม การกล่าวถึงข่าวคราวและเหตุการณ์ต่างๆ ฯลฯ

การเขียนอีเมลพื้นฐาน

30-Hour Business Email Writing Course 101

ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนใช้สื่อสารทางอีเมลกับผู้ร่วมงาน หัวหน้างาน และสื่อสารเบื้องต้นกับลูกค้าชาวต่างชาติ เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่คำศัพท์ โครงสร้างอีเมล การใช้คำศัพท์ทางการ การแจ้งข้อมูลข่าวสาร การถาม - ตอบ การขอความช่วยเหลือ การเลื่อนนัด รวมถึงการเรียนรู้ตัวอย่างอีเมลรูปแบบต่างๆ

การสนทนาเชิงธุรกิจพื้นฐาน

30-Hour Business Conversation Course 101

ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนใช้สื่อสารเชิงธุรกิจในรูปแบบภาษาทางการ กับหัวหน้าและลูกค้าชาวต่างชาติ เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การกล่าวทักทาย การรับแขก การแลกเปลี่ยนนามบัตร การแนะนำตัว แนะนำตำแหน่งงานหน้าที่การทำงาน รวมถึงการรับโทรศัพท์ การรับมือกับปัญหา การกล่าวขออภัย การนัดหมาย การขอความเห็น การปฏิเสธหรือเสนอความไม่เห็นด้วยอย่างสุภาพ การเสนอความช่วยเหลือ ฯลฯ

การนำเสนองานขั้นพื้นฐาน

30-Hour English Presentation Course 101

ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเสนองานในที่ประชุมได้  ไม่ว่าจะกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานหรือลูกค้าชาวต่างชาติ ผู้เรียนจะได้เรียนทั้งการจัดการนำเสนองาน และภาษาที่ใช้ในการนำเสนอ เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การจัดเตรียมเนื้อหา เรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานในการนำเสนอ การกล่าวเปิด การแนะนำตัว นำเสนอหัวข้อในการนำเสนอ การบรรยายสื่อและรูปภาพ การกล่าวอ้างอิง  รวมถึงการวางตัว การใช้เสียง การใช้เครื่องมือต่างๆ และการรับมือกับความประหม่า ฯลฯ

การประชุมงานขั้นพื้นฐาน

30-Hour English Meetings Course 101

ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเสนองานในที่ประชุมได้  โดยเนื้อหาที่นำเสนอจะเป็นการประชุมในรูปแบบสากล ผู้เรียนจะได้เรียนทั้งการจัดการประชุม และภาษาที่ใช้ในการประชุม เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การเรียนรู้เรื่องการประชุมรูปแบบต่างๆ การนัดหมาย การเตรียมตัวในการเข้าประชุม การเตรียมเนื้อหาในการประชุม บทบาทหน้าที่ของผู้เข้าร่วมประชุม การกล่าวเปิดการประชุม รวมถึงการแสดงความคิดเห็น การกล่าวปฏิเสธแบบสุภาพ การแสดงความไม่เห็นด้วย และการรับมือกับปัญหาต่างๆ ฯลฯ

ภาษาสำหรับการบริการลูกค้า

30-Hour English for Customer Service Course 101

ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณภาพและภาษาในการให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติได้และเป็นที่น่าประทับใจ โดยเนื้อหานำเสนอภาษาเชิงธุรกิจ ครอบคลุมตั้งแต่การกล่าวทักทายลูกค้า การแนะนำตัว แนะนำองค์กร การสอบถามความต้องการลูกค้า การรับโทรศัพท์ การตอบอีเมล การรับมือกับปัญหาและความไม่พอใจของลูกค้า การอธิบายถึงกฎกติกาและนโนบายขององค์กร การแก้ปัญหา ภาษาที่ใช้ในการให้บริการลูกค้า รวมถึงการวางตัว การเป็นผู้ฟังที่ดี การแสดงออกถึงความตั้งใจในการให้บริการ สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ และวัฒนธรรมที่แตกต่าง ฯลฯ

ภาษาสำหรับการขายขั้นพื้นฐาน

30-Hour English for Sales Course 101

ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเสนองานขายสินค้าและบริการแก่ลูกค้าชาวต่างชาติได้ เพื่อเพิ่มยอดขายและบริการที่น่าประทับใจ โดยเนื้อหานำเสนอภาษาเชิงธุรกิจ ครอบคลุมตั้งแต่การกล่าวทักทายลูกค้า การแนะนำตัว แนะนำองค์กร แนะนำสินค้าและบริการ การสอบถามความต้องการของลูกค้า การบรรยายถึงลักษณะ คุณสมบัติของสินค้าและบริการต่างๆ การเสนอราคา ภาษาที่ใช้ในการค้าขาย การปิดการขาย การเจรจาต่อรอง รวมถึงการพูดคุยกับลูกค้าในเรื่องทั่วไป การรับมือกับปัญหาและการกล่าวตำหนิจากลูกค้า การขออภัย การแก้ปัญหาให้กับลูกค้า และวัฒนธรรมที่แตกต่าง ฯลฯ

ภาษาอังกฤษสำหรับการพูดในที่สาธารณะและการเป็นพิธีกร

30-Hour Public Speaking & Master of Ceremonies Course 101

ออกแบบเพื่อให้ผู้ที่ต้องการเป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษ หรือบุคลากรที่มีหน้าที่เป็นพิธีกรในโอกาสต่างๆให้กับองค์กร โดยเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ในการพูดในที่สาธารณะ การเตรียมตัวก่อนวันงาน การกล่าวเปิดพิธี ภาษาที่ใช้ในการเป็นพิธีกร รวมถึงการวางตัว การแสดงสีหน้าท่าทาง การใช้เสียง การรับมือกับความประหม่าและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ภาษาที่ใช้ในการกล่าวอวยพรในโอกาสต่างๆ และการฝึกเขียนสคลิป

Anchor 2

ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจนวดและสปา

30-Hour English for Massage and Spa

ออกแบบเพื่อให้ผู้ที่ เป็นเจ้าของหรือประกอบอาชีพนวดและสปา โดยเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การกล่าวทักทายลูกค้าแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การสอบถามข้อมูลและสอบถามอาการลูกค้า การแนะนำตนเอง การเชิญชวนและการแนะนำบริการ การอธิบายและพูดถึงประโยชน์ของบริการต่างๆ การแนะนำขั้นตอนก่อนให้บริการ คำสั่งเกี่ยวกับอิริยาบถในระหว่างการให้บริการนวด คำถามเกี่ยวกับความรู้สึกลูกค้า การตอบคำถามเกี่ยวกับค่าบริการ การต่อรองราคา  การนัดหมายให้ลูกค้ามาใช้บริการ รวมถึง การฝึกบทสนทนาสถานการณ์ต่างๆ และคำศัพท์ที่ใช้ในธุรกิจนวดและสปา ฯลฯ

หลักสูตรอื่นๆ

ทางโรงเรียนสามารถออกแบบหลักสูตรเฉพาะให้ตรงกับการทำงานขององค์กรของท่านได้ ผู้เรียนสามารถนำคำศัพท์ และรูปประโยคไปใช้ในการทำงานได้ทันที!

​เท็กซ์ แอนด์ ทอล์ค มีทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมตอบคำถาม เสนอหลักสูตรและอัตราค่าเรียน
สนใจขอนัดหมายเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่ออาจารย์สุ ที่ 081-910-5152 หรือ LINE: @textandtalk
Anchor 3
bottom of page