top of page
Language Courses at Our Location
เจน3-1.jpg

Thai Teacher Training

       บริการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาให้กับครูอาจารย์ไทย     

      

       ปัจจุบันยังมีผู้สอนชาวไทยเป็นจำนวนมากที่ยังต้องพัฒนาทักษะภาษาเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นครูสอนภาษา หรือครูในสาขาวิชาชีพอื่น ทาง Text-And-Talk จึงขอนำเสนอหลักสูตรอบรมพัฒนาศักยภาพครูไทยในรูปแบบการอบรมแบบเชิงปฏิบัติการ หรือ Workshop เพื่อตอบโจทย์ให้กับครูและอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของท่าน

หลักสูตรที่จัดมีอะไรบ้าง?
       ทาง Text-And-Talk สามารถ ออกแบบและจัดหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของแต่ละสถานการศึกษาได้ เช่น

  • หลักสูตรเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นและการต้อนรับแขกชาวต่างชาติ หัวข้อหลักสูตร เช่น การทักทายอย่างเป็นทางการ การแนะนำตนเอง แนะนำเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน การนำเสนอรายละเอียดประวัติความเป็นมาของโรงเรียน พาแขกเยี่ยมชมสถานที่ บรรยายงานและหน้าที่ที่รับผิดชอบ ฯลฯ

  • หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับครูวิชาภาษาอังกฤษ หรือครูวิชาอื่นที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน Teaching in English

  • หลักสูตรสนทนาเบื้องต้น General Conversation    

  • หลักสูตรการนำเสนองานเบื้องต้น English Presentation Skills    

  • หลักสูตรการประชุมงานเบื้องต้น Meetings in English

  • หลักสูตรการเดินทางไปประชุมหรือดูงานต่างประเทศ English for Overseas Observation Project

รูปแบบและจำนวนวันเวลาที่จัด มีรูปแบบใดบ้าง?
จำนวนวันและเวลาที่จัดสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าได้ โดยสามารถสอนได้ตั้งแต่ 1 – 5 วัน วันละ 3 – 6 ชั่วโมง

ใช้วิทยากรกี่คน? ผู้เข้าอบรมกี่คน?
หลักสูตรของเรารับจำนวนผู้เข้าอบรมไม่จำกัด ซึ่งจำนวนวิทยากรขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าอบรม รับจัดตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป 

ทำไมถึงควรไว้วางใจให้ Text-And-Talk จัดค่ายให้กับโรงเรียนหรือหน่วยงานของท่าน?
จากประสบการณ์การทำงานและเปิดบริการมาเป็นเวลากว่า 28 ปี ทาง Text-And-Talk รับประกันคุณภาพผลงาน และความรับผิดชอบ
ในการทำงานแบบ professional เราตระหนักถึงกระบวนการเรียนรู้ภาษาของคนไทย เข้าใจถึงปัญหาและข้อผิดพลาดในการใช้ภาษา และเรามีวิธีถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมจะได้ทั้ง สาระที่เข้มข้น และ ความบันเทิงเรียกเสียงหัวเราะ ผ่านกิจกรรมที่ทาง Text-And-Talk คิดค้นและออกแบบให้เข้ากับลักษณะงานที่ทำ เน้นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มทักษะในการพูด ไม่มีเรียนแบบ Lecture ไม่มีเบื่อแน่นอน!

หรือ ขอนัดหมายเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่ออาจารย์สุ ที่ 081-910-5152  
LINE: @textandtalk
Anchor 1
bottom of page